Regulamin serwisu ogłoszeniowego sprzedajwsieci.pl

§1

 1. Właścicielem serwisu sprzedajwsieci.pl (zwanym dalej „Serwisem”) jest Panorama Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000136698, NIP 6971103355, kapitał zakładowy 2 213 500 PLN.
 2. Serwis korzysta z usług: Premium SMS (usługę obsługuje CTM Mobiltek), płatności przelewem (usługę obsługuje Dotpay)
 3. Niniejszy regulamin określa warunki zamieszczania, modyfikowania i opłacania ogłoszeń w Serwisie.

§2

Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu Serwisu. Wprowadzane zmiany wchodzą w życie w momencie ich publikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzone zmiany w regulaminie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu. Logowanie do Serwisu i korzystanie z niego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.

§3

 1. Rejestracja w celu korzystania z usług Serwisu jest możliwa jedynie po wypełnieniu wszystkich pól formularza rejestracyjnego, które zostały oznaczone w sposób wskazujący na konieczność ich wypełnienia.
 2. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji Użytkownika, zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny.

§4

Zasady zamieszczania ogłoszeń i dokonywania płatności poprzez SMS:

 1. Aby dokonać płatności za zamieszczenie ogłoszenia poprzez SMS, należy podczas wypełniania formularza w kroku „Podsumowanie/Płatność” wybrać opcję „SMS”. Opłacenie tej usługi polega na wysłaniu wiadomości SMS na nr 75068 o treści AP.SWS01. Koszt wysłania wiadomości SMS wynosi 6,15 PLN brutto. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play, oraz wpisaniu kodu aktywacyjnego otrzymanego SMS w oznaczonym polu.
 2. Regulamin wysyłania i publikowania ogłoszeń przez SMS: smartpay.pl/regulamin-klienta
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Usługi Premium SMS należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem smartpay.pl/complaint.
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe funkcjonowanie usług świadczonych przez firmę CTM Mobiltek.

Zasady zamieszczania ogłoszeń i dokonywania płatności przelewem lub kartą kredytową:

 1. Aby dokonać płatności za zamieszczenie ogłoszenia poprzez płatność przelewem lub kartą kredytową, należy podczas wypełniania formularza w kroku „Podsumowanie/Płatność” wybrać opcję „Przelew”. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po przejściu do płatności Dotpay należy poprawnie wykonać płatności (w szczególności należy zwrócić uwagę, na to, aby użyć poprawnego numeru transakcji). Ogłoszenie zostanie opublikowane po stwierdzeniu poprawnie wykonanej płatności, może to potrwać od kilku do kilkunastu minut.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności przelewem należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://ssl.dotpay.pl/reklamacje/platnosci-przelewami-online/.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności kartami kredytowymi należy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem www.ssl.dotpay.pl/reklamacje/platnosci-kartami-kredytowymi/.
 4. Serwis nie bierze odpowiedzialności za złe funkcjonowanie usług świadczonych przez firmę Dotpay.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w zamieszczaniu ogłoszeń i za niezamieszczenie ogłoszenia z powodów od niego niezależnych.

Ponadto:

 1. Dodatkowo w Ogłoszeniu można zamieścić zdjęcia w ograniczonej ilości i wielkości.
 2. Edycja ogłoszeń i możliwość ich usuwania jest dostępna tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych Użytkowników serwisu.
 3. Czas emisji ogłoszenia wynosi 30 dni.
 4. Wszelkie reklamacje można kierować na adres mailowy: reklama@panoramaleszczynska.pl

§5

 1. Ogłoszenia w Serwisie mogą być umieszczane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.
 2. Zakazuje się umieszczania w serwisie treści wulgarnych, nieprzyzwoitych, uważanych za niemoralne, dyskryminujących, uwłaczających lub będących w sprzeczności z prawem, zdjęć pornograficznych, erotycznych i zawierających nagość. Ponadto zakazuje się umieszczania treści i zdjęć reklamujących konkurencyjne portale internetowe.
 3. Ogłoszenia dotyczące sprzedaży i kupna psów oraz kotów podlegają określonym ograniczeniom: sprzedaż i kupno psów i kotów jest możliwa jedynie, jeśli pochodzą one z hodowli zarejestrowanej w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów. W treści ogłoszenia muszą znajdować się informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę – jej nazwa, przydomek hodowlany, NIP, nazwa organizacji. Prosimy też zamieszczać informację czy zwierzę posiada rodowód (metrykę) danej organizacji.Psy i koty nie pochodzące z zarejestrowanych hodowli i nie posiadające rodowodu (metryki) mogą być jedynie oddane całkowicie bezpłatnie. Nie dopuszczamy ofert oddania zwierzęcia w zamian za koszty odchowania lub ofert dotyczących np. sprzedaży przedmiotów, gdzie zwierzę występuje jako darmowy dodatek. Całkowicie niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń dotyczących reprodukcji i krycia zwierząt domowych.
 4. Ogłoszenia, które nie spełnią powyższych warunków wymienionych w § 5 pkt. 1-3 będą bezwzględnie usuwane, a ogłoszeniodawcy nie przysługuje zwrot kosztów umieszczenia takiego ogłoszenia.

§6

 1. Właściciel Serwisu nie odpowiada za treści publikowane przez Użytkowników.
 2. Właściciel Serwisu nie udziela gwarancji dotyczących jego poprawnego działania.
 3. Właściciel Serwisu nie odpowiada za brak możliwości dostępu do stron Serwisu w razie usterek, awarii lub przerw w działaniu.
 4. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że złożone przez Użytkownika ogłoszenie posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.
 5. W razie stwierdzenia złamania regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, a także uzasadnionego podejrzenia naruszenia praw osób trzecich Właściciel Serwisu może zablokować ogłoszenie lub konto Użytkownika, a także je usunąć.
 6. W wypadku opisanym w §6 pkt. 5, Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zablokowania lub usunięcia kont Użytkowników.
 7. Właściciel Serwisu nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za sposób interpretacji i wykorzystania treści ogłoszeń

§7

 1. Serwis przechowuje bezterminowo wszystkie dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji. Informacje te mogą być wykorzystane w przypadku naruszenia regulaminu Serwisu lub prawa polskiego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Właściciel Serwisu – Panorama Spółka z o.o. z/s w Lesznie (64-100), ul Lipowa 26, wpisaną pod nr KRS 0000136698 do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy, kapitał zakładowy 2213500 zł, NIP nr 697-11-03-355 (zwana dalej „Operatorem”). Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§8

Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia, a Właściciel Serwisu zobowiązuje się do jej niezwłocznego rozpatrzenia.

§9

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie dane, informacje znajdujące się na stronach Serwisu są własnością Właściciela Serwisu. Ich kopiowanie i wykorzystywanie do celów prywatnych lub publicznych bez uprzedniej, pisemnej zgody Serwisu podlega karze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.
 3. Użytkownik oświadcza że przed dodaniem ogłoszenia do Serwisu przeczytał i zrozumiał treść niniejszego Regulaminu.